Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż ROKO RiR Kowalscy sp. jawna jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dobra, 72-003, ul. Szczecińska 1i lub drogą e-mailową pod adresem: info@roko.com.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług a w przypadku osób przebywających
w siedzibie Administratora także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych,
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 1. osoby zatrudnione u Administratora na umowę zlecenie;
 2. osoby zatrudnione u Administratora na podstawie umowy agencyjnej;
 3. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem;
 4. dostawcy usług ubezpieczeniowych;
 5. podmioty świadczące umowy o przewóz, operacji logistycznych oraz dostaw;
 6. dostawcy usług informatycznych;

Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych;
 3. Prawo do sprostowania;
 4. Prawo do usunięcia danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. Prawo wycofania zgody;
 10. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.